0 553 854 13 15
info@dernekdanismani.org

Spor Kulübü açma

ÇÖZÜM ODAKLI HİZMET


Derneklerden başvurmaları halinde; spor faaliyetine yönelik olanlar spor kulübü, boş zamanları değerlendirme faaliyetine yönelik olanlar gençlik kulübü ve her iki faaliyeti birlikte amaçlayanlar gençlik ve spor kulübü statüsünü kazanırlar.

Dernekler, açmak istedikleri Spor Kulüplerini aşağıdaki Yönetmeliğe göre açabilirler.

Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği

Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: 08/07/2005 Sayısı: 25869)

(08 Temmuz 2005 tarihli resmi gazeteden alınmıştır)

Yönetmelik

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:Gençlik ve Spor Genel MüdürlüğüGençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; gençlik kulübü, spor kulübü, gençlik ve spor kulübü adını alan derneklerin organlarının teşkili, görev ve yetkileri, denetimleri, yapılacak yardımların şekil ve şartları, üst kuruluş oluşturmaları, gençlik ve spor faaliyetlerini yürüteceklerin nitelikleri ile kulüplerin kayıt ve tesciline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik; gençlik faaliyeti, spor faaliyeti veya her iki faaliyeti birlikte yürütmek amacıyla kurulan ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne kayıt ve tescillerini yaptırarak  kulüp adını alan dernekleri  kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun 14 üncü maddesi ile 21/5/1986 tarihli ve  3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun  20 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen; 

Kanun: 5253 sayılı Dernekler Kanununu,

Bakanlık: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakanlığı,

Teşkilat: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatını,

Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,
        Mülki İdare Amirliği: Dernek merkezinin bulunduğu yerin Valilik veya Kaymakamlığını,
        Mülki İdare Amiri: Dernek merkezinin bulunduğu yerin Vali veya Kaymakamını,

İl başkanlığı: Gençlik ve spor il başkanlığını,

İl başkanı: Gençlik ve spor il başkanını,

İl müdürlüğü: Gençlik ve spor il müdürlüğünü,
        İl Müdürü: Gençlik ve Spor İl Müdürünü,

İlçe müdürlüğü: Gençlik ve spor ilçe müdürlüğünü,

Üst kuruluş: Kulüplerin oluşturduğu tüzel kişiliği bulunan federasyonları veya federasyonların oluşturduğu konfederasyonları,

Şube: Kulüp faaliyetlerinin yürütülebilmesi için bir kulübe bağlı olarak açılan, tüzel kişiliği olmayan ve bünyesinde organları bulunan alt birimi,

Kulüp: Gençlik faaliyeti, spor faaliyeti veya gençlik ve spor faaliyetinde bulunmak amacıyla kurularak Genel Müdürlüğe kayıt ve tescillerini yaptıran dernekleri,

Spor kulübü: Spor faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kurularak Genel Müdürlüğe kayıt ve tescilini yaptıran dernekleri,

Gençlik kulübü: Gençlik faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kurularak Genel Müdürlüğe kayıt ve tescilini yaptıran dernekleri,

Gençlik ve spor kulübü: Gençlik ve spor faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kurularak Genel Müdürlüğe faaliyetleri yönünden ayrı ayrı kayıt ve tescillerini yaptıran dernekleri,

Gençlik faaliyeti: Gençlerin boş zamanlarını ilgi ve yetenekleri doğrultusunda değerlendirmelerini sağlayan eğitsel, sanatsal, kültürel ve bilimsel çalışmaları,

Spor faaliyeti: Spor yarışmaları ile sportif eğitim çalışmalarını,

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Kulüplerin statüsü ve türleri

Madde 5 — Derneklerden başvurmaları halinde; spor faaliyetine yönelik olanlar spor kulübü, boş zamanları değerlendirme faaliyetine yönelik olanlar gençlik kulübü ve her iki faaliyeti birlikte amaçlayanlar gençlik ve spor kulübü statüsünü kazanırlar.

Kulüpler; 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile 31/3/2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulabilir.

Kulüp organları

Madde 6 — Teşkilata kayıt ve tescili yapılan her kulübün aşağıda belirtilen organları oluşturması zorunludur:

a) Genel kurul,

b) Yönetim kurulu,

c) Denetim kurulu.

Kulüpler zorunlu organlar dışında başka organlar da oluşturabilir. Ancak, zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları bu organlara devredilemez.

Genel kurulun oluşumu ve toplanması

Madde 7 — Genel kurul, kulübün en yetkili karar organıdır. Genel kurulun kaç üyeden oluşacağı ve üyelerin belirlenme yöntemleri tüzüklerinde yer alır. Kulübe kayıtlı üyelerin dışında, genel kurula üye seçilemez.

Genel kurul, tüzükte belirtilen zamanda yönetim kurulunun çağrısı üzerine toplanır. Olağan genel kurul toplantılarının en geç üç yılda bir yapılması zorunludur.

Genel kurul, yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya kulüp üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hukuk hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile kulüp üyelerinin tamamının 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Kanunda yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması, olağan toplantı yerine geçmez. 

Toplantıya çağrı usulü

Madde 8 — Yönetim kurulu, kulüp tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Üyeler; en az on beş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi günlük bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda; çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılmaz ise, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az, altmış günden çok olamaz.

Toplantı çoğunluk sağlanamamasının dışında başka bir sebeple ertelenirse, bu durum sebepleri de belirtilmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının, ertelenme tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı yeri ve yeter sayısı

Madde 9 — Genel kurul toplantıları, tüzükte aksine hüküm bulunmadıkça, kulüp merkezinin bulunduğu il veya ilçede yapılır.

Genel kurul; katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve kulübün feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları asil üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Toplantı usulü

Madde 10 — Genel kurul toplantısının açılışından sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilir.

Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulun görev ve yetkileri

Madde 11 — Genel kurul aşağıdaki konularda görevli ve yetkilidir:

a) Kulüp organlarını seçmek.

b) Kulüp tüzüğünü değiştirmek.

c) Yönetim ve denetim kurulları raporlarını görüşmek, yönetim kurulunu ibra etmek.

d) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşerek aynen veya değiştirerek kabul etmek.

e) Kulüp için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması konusunda yönetim kuruluna yetki vermek.

f) Kulübün federasyona katılması veya ayrılması konusunda karar vermek.

g) Kulübün uluslararası faaliyette ve işbirliğinde bulunması, yurt dışında temsilcilik veya şube açması, yurt dışında açılmış kuruluşlara üye olarak katılması ve ayrılması konusunda karar vermek.

h) Kulübü feshetmek.

i) Üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı vermek.

j) Kulübün diğer organlarını denetlemek ve onları haklı sebeplerle görevden almak.

k) Şube açılmasına karar vermek.

l) Mevzuatta ve kulüp tüzüğünde belirtilen diğer görevleri yapmak.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Ancak, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları için toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu aranır.

Yönetim kurulunun oluşumu, görev ve yetkileri

Madde 12 — Yönetim kurulu; beş asil ve beş yedek üyeden az olmamak üzere kulüp tüzüğünde belirtilen sayıda oluşur.

Yönetim kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle üye tam sayısının yarısının altına düşerse; genel kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa üyelerden birinin istemi üzerine sulh hukuk hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Yönetim kurulu aşağıdaki konularda görevli ve yetkilidir:

a) Kulübü temsil etmek veya bu görevi üyelerden birine veya bir üçüncü kişiye vermek.

b) Şube kurucularına yetki vermek.

c) Kulübün gelir ve gider hesaplarına dair işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.

d) Üyelik başvurularını karara bağlamak.

e) Kulüp yürütme birimini görevlendirmek.

f) Mevzuatta ve kulüp tüzüğünde yer alan ve genel kurulca verilen diğer işleri yapmak.

Yönetim kurulunda görev alamayacaklar

Madde 13 — Genel Müdürlük Merkez Ceza Kurulu, Genel Müdürlük Ceza Kurulu, il ceza kurulları ve  Tahkim Kurulu ile özerk federasyonların ceza veya disiplin kurulları üyeleri, kulüplerin yönetim kurullarında görev alamazlar. Bu görevlere seçilenler kulüplerindeki görevlerinden ayrılırlar.

Denetim kurulunun oluşumu,  görev ve yetkileri

Madde 14 — Denetim kurulu üç asil ve üç yedek üyeden az olmamak üzere kulüp tüzüğünde belirtilen sayıda oluşur.

Denetim kurulu, denetleme görevini kulüp tüzüğünde belirtilen usul ve esaslara   göre yaparak denetleme sonuçlarını bir raporla yönetim kuruluna ve genel kurula sunar.

Kulüplerde iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu; kulübün, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve kulüp tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını kulüp tüzüğünde tespit edilen usul ve esaslara  göre bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve genel kurula sunar.

Denetim kurulu üyelerinin talebi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların kulüp yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri ile tesislerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Kulüp şubesi ve organları

Madde 15 — Kulüpler; tüzüklerinde yer alması ve genel kurul kararı ile kulüp merkezinin bulunduğu il dışında olmak üzere, birer şube açabilir. Kulüp yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri verir. Şubeler, bu Yönetmelik hükümlerine göre faaliyetin yapılacağı yerdeki il müdürlüğüne kayıt ve tescil işlemlerini yaptırdıktan sonra kulüp adını alarak Teşkilat faaliyetlerine katılır.

Her şubede genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu veya denetçi bulunması zorunludur. Bu organların görev ve yetkileri ile şubelere ilişkin diğer hususlar hakkında 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 31/3/2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dernekler Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Şube genel kurulları, olağan toplantılarını merkez genel kurul toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadır.

Kulüp organlarına seçilenlerin idareye bildirilmesi

Madde 16 — Kulüpler; genel kurul toplantısı sonucunda yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asil ve yedek üyeleri ve tüzüklerinde yapılan değişiklikleri, genel kurul toplantı tarihinden itibaren, genel kurul toplantıları dışında dernek organlarında veya yerleşim yerlerinde meydana gelen değişiklikleri de değişikliği izleyen tarihten itibaren, otuz gün içerisinde Dernekler Yönetmeliğindeki ilgili formu doldurarak bağlı bulundukları il müdürlüklerine ve mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdürler.

Yürütme birimi

Madde 17 — Genel sekreter ve genel sekretere bağlı ücretli ve fahri görevlilerden oluşan yürütme birimi, yönetim kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda kulüp hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamakla görevlendirilirler. Bu kişilerde kulüp üyesi olma şartı aranmaz; hizmet konularında bilgi, deneyim ve uzmanlıklarının bulunmasına dikkat edilir.

Yürütme birimi görevlileri

Madde 18 — Yürütme biriminde hizmetlerin gerektirdiği ve kulüp imkanlarının elverdiği oranda aşağıda belirtilen görevliler bulunur:

a) Genel sekreter.

b) Sayman.

c) Doktor, sağlık personeli.

d) Tesis yöneticisi, malzeme görevlisi.

e) Spor direktörü.

f) Genel kaptan.

g) Kaptan.

h) Teknik yönetici ve öğretici.

i) Gençlik koordinatörü.

j) Gençlik lideri, eğitmen.

k) Yönetim Kurulunca istihdamı uygun görülen diğer personel.

Yürütme biriminin görev ve yetkileri

Madde 19 — Yürütme biriminin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Genel sekreter; gençlik ve spor mevzuatı uyarınca ve yönetim kurulu kararları çerçevesinde, kulübün amaçladığı hizmet ve faaliyetler ile idari, mali ve teknik bütün hizmetlerin yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkili olup yönetim kuruluna karşı sorumludur. Başkan adına yazışma işlerini yürütür. Yönetim kurulu toplantılarına katılır, kurulun raportörlük ve sekretarya görevlerini yapar.

b) Sayman; kulübün hesap, gelir ve gider işlemlerini yürütmekle görevli olup genel sekretere karşı sorumludur.

c) Doktor ve sağlık personeli; kulübün yönetim ve yürütme personeli ile faaliyetlere ve yarışmalara katılanların sağlık hizmetlerini yürütmekle görevli olup genel sekretere karşı sorumludur.

d) Tesis yöneticisi ve malzeme görevlisi; kulüp tesis ve malzemelerinin kulüp amaçlarına yönelik hizmet ve faaliyetlere hazır bulundurulması, güvenlik, bakım, onarım hizmetlerine ait iş ve işlemleri yürütmekle görevli olup, genel sekretere karşı sorumludur.

e) Spor direktörü; spor kulübünün faaliyet göstermeyi üstlendiği bütün dallarda eğitim ve yarışmalarla ilgili faaliyet ve hizmetleri yürütmekle görevli olup, genel sekretere karşı sorumludur.

f) Genel kaptan; kulübün taahhüt ettiği spor dallarının her biri için spor direktörü ile genel sekreterin ortak teklifi üzerine yönetim kurulu tarafından görevlendirilir. Genel kaptanı oldukları spor dalında eğitim çalışmalarına, yarışmalara ve benzeri faaliyetlere katılımın ve niteliğin artırılmasına yönelik hizmetleri yürütmekle görevli olup, spor direktörüne karşı sorumludur.

g) Kaptan; kaptanı olduğu spor dalı kategorilerinde eğitim çalışmalarına, yarışmalara ve benzeri faaliyetlere katılımın ve niteliğin artırılmasına yönelik hizmetleri yürütmekle görevli olup, faaliyette bulundukları spor dalının genel kaptanına karşı sorumludur.

h) Teknik yönetici ve öğretici; kulübün taahhüt ettiği spor dallarında öğreticilik ve eğiticilik hizmetlerini yerine getirmekle, sporcuların fizik ve moral yeteneklerini üst düzeyde tutmak ve geliştirmek için gerekli önlemleri almakla görevli olup, ilgili genel kaptana veya yönetim kurulunun tespit edeceği kişi veya kurula karşı sorumludur.

i) Gençlik koordinatörü; gençlik kulübünün faaliyet alanları çerçevesinde planlanan her türlü gençlik çalışmasını yürütmekle görevli olup genel sekretere karşı sorumludur.

j) Gençlik lideri ve eğitmen; sorumlu olduğu gençlik faaliyeti türünde çalışmaların sürdürülmesine, katılım ve niteliğin artırılmasına yönelik hizmetleri yürütmekle görevli olup, gençlik koordinatörüne karşı sorumludur.

Kulüplerin gençlik lideri, eğitmen ve antrenör çalıştırma zorunluluğu

Madde 20 — Kulüpler; taahhüt ettikleri gençlik faaliyeti türlerinde ve spor dallarında gençlik lideri, eğitmen ve antrenör çalıştırmaya mecburdurlar.

Federasyonlar ve il müdürlükleri, kulüplerin gençlik lideri, eğitmen, antrenör çalıştırmalarıyla ilgili gerekli önlemleri alırlar.

Gençlik kulüplerinin taahhüt ettikleri gençlik faaliyeti türlerinde görev alacak gençlik liderleri ve eğitmenlerin, Genel Müdürlükçe veya diğer yetkili kurumlarca verilmiş belgelerinin olması zorunludur.

Üst kuruluş

Madde 21 — Kulüpler; kaynak ve güçlerini birleştirmek, yardımlaşmak, ortak kullanabilecekleri mekan, araç ve gereçlere sahip olmak, saha ve tesisler kurmak ve kullanmak, eğitim olanakları sağlamak amacıyla federasyon, federasyonlar da konfederasyon kurabilirler.

İl sınırları içinde spor alanında onbeş, gençlik alanında beş kulübün bir araya gelmesiyle bir federasyon kurulabilir. Bir ilde federasyon kurulamaması halinde farklı illerden kulüpler bir araya gelerek federasyon kurabilir. Bir kulüp aynı amaçla kurulmuş birden fazla federasyona üye olamaz.

Spor alanında en az on, gençlik alanında üç federasyonun bir araya gelmesiyle  konfederasyon kurulabilir.

Federasyon ve konfederasyonların üye sayısının bu Yönetmelikte belirtilen sayının altına düşmesi ve bu durumun üç ay içinde giderilememesi halinde haklarında kendiliğinden sona erme hükümleri uygulanır.

Kulüpler bağlı oldukları federasyonda en az üç üye ile temsil olunurlar. Üye sayısı 100’e kadar olan kulüpler üç üye ile, üye sayısı 100’den fazla olan kulüpler ise daha sonraki her 100 üye için ilave bir  temsilci ile temsil olunurlar. Ancak her kulüp için  temsilci sayısı yediden fazla olamaz. Federasyonlar da bağlı oldukları konfederasyonun genel kurulunda en az üçer üye ile temsil olunurlar. Temsilci üyeler ilgili kulüplerin ve federasyonların genel kurullarınca seçilirler.

Federasyon ve konfederasyonlar; tüzüklerini, organlara seçilenleri, iletişim bilgilerini ve diğer değişiklikleri otuz gün içinde yerleşim yerlerinin bulunduğu mülki idare amirliğine ve il müdürlükleri aracılığı ile Genel Müdürlüğe bildirmek zorundadırlar.

Denetim

Madde 22 — Genel Müdürlük veya mülki idare amirin onayı alınmak kaydıyla il müdürlükleri; kulüpleri ve üst kuruluşları Dernekler Kanunu ve Dernekler Yönetmeliği hükümleri saklı kalmak kaydıyla her yönden denetler. Gerekirse hesap, defter ve işlemlerine el koyar ve taahhütlerini yerine getirip getirmediklerini takip eder. Kulüplerin genel kurullarına gerekli hallerde il müdürü veya yetki vereceği kişi gözlemci olarak katılır ve hazırlayacağı raporu ilgili birimlere havalesi yapılmak üzere mülki idare amirliğine sunar.

Yasak faaliyetler

Madde 23 — Kulüpler, toplantılarında ve tesislerinde siyasi faaliyet gösteremezler. Tüzüklerinde gösterilen amaç ve bu amacı gerçekleştirmek üzere sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları dışında faaliyette bulunamazlar.

İKİNCİ KISIM

Kulüplerin Tescili

Kulüplerin isimleri

Madde 24 — Dernekler, tüzüklerinde belirtilen amaçlar doğrultusunda gençlik kulübü, spor kulübü, gençlik ve spor kulübü adlarından birini alırlar.

Kulüpler aşağıda belirtilen esaslara göre isim alırlar:

a) Kulüpler, Dernekler Kanunu çerçevesinde diledikleri isimleri alabilirler.

b) Aynı isim il dâhilinde birden fazla kulüp tarafından kullanılamaz.

c) Mahkemece kapatılmasına karar verilen dernekler hariç, herhangi bir nedenle kapanan veya kapatılan ve tescili silinen kulübün ismi yeniden kullanılabilir.

Gençlik faaliyeti türü ve spor dalı seçimi

Madde 25 — Kulüpler diledikleri gençlik faaliyeti türü veya spor dalında faaliyet gösterebilirler. Dernek ve kulüpler faaliyet gösterecekleri gençlik faaliyeti türünü veya spor dalını tescil esnasında taahhüt etmek zorundadırlar.

Kulüpler, taahhüt ettikleri her bir gençlik faaliyeti türü veya spor dalı için gerektiğinde ayrı temsilcilikler oluşturabilirler. Temsilciler, yönetim kurulundan alacakları yetki ile görevlendirilirler ve kulüp başkanına karşı sorumludurlar. Temsilciliğin adresi, temsilciler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

Kulüplerin renkleri ve ayırıcı işaretleri

Madde 26 — Kulüpler aşağıda belirtilen esaslara uygun olarak istedikleri renkleri seçebilirler:

a) Kulüpler, renklerini 3/12/1934 tarihli ve 2596 sayılı Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılan 3/2/1935 tarihli ve 2/1958 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanunun Tatbik Suretini Gösterir Nizamnameye uygun olarak seçmek ve uygun olduğuna dair valilikten bir belge almak zorundadırlar.

b) Kulüpler il karma takımlarının ayırıcı işareti olan armaları ve milli takımların ayırıcı işareti olan ay-yıldızı kullanamazlar.

c) Spor kulüpleri resmi müsabakalarda seçtikleri renklere uygun spor kıyafeti kullanmak zorundadırlar.

Uluslararası spor kuruluşlarının bu konuya ilişkin kuralları saklıdır.

Tescil işlemleri için kulüplerce hazırlanacak belgeler

Madde 27 — Dernekler mevzuatına göre gençlik, spor, gençlik ve spor faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kurulan derneklerin kulüp olarak tescil işlemleri il müdürlüğünce yapılır. Aşağıdaki belgeler iki dosya halinde hazırlanarak il müdürlüğüne verilir:

a) Derneğin; gençlik, spor veya gençlik ve spor kulübü olarak tescil edilmesi için tüzüğün tasdikli örneği.

b) Seçilen kulüp renkleri ve ayırıcı işareti hakkında valilikten alınan izin yazısı,

c) Tescil işlemi atıcılık, avcılık ve halk oyunları dallarında yapılıyor ise, bulunduğu yerin emniyet müdürlüğünden kulüp merkezinde bulundurulmasına izin verilen silahların özelliklerini ve miktarlarını belirten izin yazısı.

d) Kulüp, kamu kurum ve kuruluşları veya eğitim kurumları bünyesinde kuruluyor ise, ilgili kurum veya kuruluşun vereceği izin yazısı.

e) Teşkilat ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ ve emirlere uyulacağını,  faaliyette bulunulan gençlik faaliyeti türlerinde ve spor dallarında binicilikte at dâhil olmak üzere kulübe ait malzemelerin, talep halinde, sigorta ettirilmesi ve kullanım sırasında doğabilecek zararların karşılanması şartı ile Teşkilatın emrine tahsis edileceğini belirten taahhütname (sporla ilgili Spor Kulüpleri Tescil Taahhütnamesi Ek-1, gençlikle ilgili Gençlik Kulüpleri Tescil Taahhütnamesi  Ek- 2).

f) Sporla ilgili tescil işlemlerinde taahhüt edilen spor dallarında görevlendirilecek antrenörler için ikinci kademe, ihtisas kulüpleri için üçüncü kademe antrenör belgesinin, gençlikle ilgili tescil işlemlerinde ise taahhüt edilen gençlik faaliyeti türlerinde görevlendirecek gençlik liderleri ve eğitmenler için Genel Müdürlükçe veya diğer yetkili kurumlarca verilmiş belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti.

g) Kulübün taahhüt ettiği gençlik faaliyeti türü veya spor dalında çalışmaların yürütüleceği tesis hakkında bilgi.

h) Mevcut üye listesi.

Tescil işlemleri

Madde 28 — Kulüpler, gençlik faaliyetleri ve spor faaliyetleri için ayrı ayrı tescil edilir. Sporla ilgili tescil için il müdürlüklerine başvuran kulüplerin dosyalarını incelemek üzere spor şube müdürü, sicil lisans şefi, ilgili spor dalı temsilcisi ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonundan istenecek bir yetkilinin, gençlikle ilgili tescil için başvuran kulüplerin dosyalarını incelemek üzere ise gençlik merkezi müdürü, sicil lisans şefi ve bir gençlik merkezi danışma kurulu üyesinin bulunduğu komisyon oluşturulur.

a) Komisyon dosyaları üç gün içinde inceler ve eksik belgeleri tamamlatır. Kulübün tescil edilmesi doğrultusunda hazırlanacak tutanak il müdürlüğüne sunulur.

b) İl müdürlüğü, komisyondan gelen dosyaları tescil için il başkanının onayına sunar. İl başkanlığınca beş işgünü içersisinde tescil onaylanır.

c) İl başkanının onayından sonra tescil numarası verilerek tescil işlemi tamamlanır. Spor kulüpleri için tescil numarası “il kodu – 01″den başlayarak takip eden numaraların yazılması şeklinde verilir. Gençlik ile ilgili tescil işleminde, gençlik kulübü için “il kodu – G – ….”, gençlik ve spor kulübü için ise “il kodu – GS – ….” olmak üzere 01’den başlayarak takip eden numaraların yazılması şeklinde tescil numarası verilir.

d) Tescil işlemi tamamlandıktan sonra, il müdürlüğü dosyalardaki belgeleri tasdik ederek birini kulübe verir ve diğerini ilde saklar.

e) İl müdürlüğü tescil edilen kulüple ilgili olarak üç adet bilgi formu düzenleyerek birini ilde saklar, birini kulübe, diğerini ise Genel Müdürlüğün ilgili birimine gönderir (sporla ilgili Spor Kulüpleri Bilgi Formu Ek-3, gençlikle ilgili Gençlik Kulüpleri Bilgi Formu Ek- 4).

f) Tescil işlemi yapılan kulüple ilgili bilgiler mülki idare amirliğine bildirilir.

Gençlik faaliyeti türü, spor dalı, isim, renk, ayırıcı işaret ve tüzük değişikliğinde yapılacak işlemler

Madde 29 — Tescil edildikten sonra gençlik faaliyeti türü, spor dalı, isim, renk veya tüzük değişikliği yapan kulüpler, aşağıda belirtilen belgeleri iki dosya halinde hazırlayarak bağlı bulundukları il müdürlüklerine müracaat ederler.

a) Gençlik faaliyeti türü, spor dalı iptali veya ilavesi için gerekli belgeler:

1) İptal veya ilaveye ilişkin kulüp yönetim kurulu kararı.

2) Gençlik faaliyeti türü veya spor dalında çalışmaların yürütüleceği tesise ilişkin bilgi.

3) Atıcılık, avcılık ve halk oyunları dallarının tescilinde, kulüp merkezinde bulundurulacak silahların özelliklerini ve miktarlarını belirten emniyet müdürlüğünden alınacak izin yazısı.

b) İsim değişikliği için gerekli belgeler:

1) Değişikliğe ilişkin kulüp genel kurul kararı.

2) Kulüp tüzüğündeki değişikliğin mevzuata uygun olduğuna ilişkin valilik yazısı.

Kulüpler tescil edildikleri veya isim değişikliği yaptırdıkları tarihten itibaren bir yıllık süre geçmeden yeniden isim değişikliği yapamazlar.

c) Renk ve ayırıcı işaret değişikliği için gerekli belgeler:

1) Değişikliğe ilişkin kulüp genel kurul kararı.

2) İl başkanlığının renk veya ayırıcı işaret müsaadesine ilişkin yazısı.

3) Kulüp tüzüğündeki değişikliğin mevzuata uygun olduğuna ilişkin valilik yazısı.

d) Tüzük değişikliği için gerekli belgeler:

1) Değişikliğe ilişkin kulüp genel kurulu kararı.

2) Kulüp tüzüğünün değiştirilmiş şekli.

3) Kulüp tüzüğündeki değişikliğin mevzuata uygun olduğuna ilişkin valilik yazısı.

Başvurular il müdürlüklerince oluşturulan komisyon tarafından incelenir ve tescil işlemi sırasında yapılan işlemler burada da uygulanır. Gerekli işlemler yapıldıktan sonra değişiklikler belirtilerek düzenlenen bilgi formları, yapılan işlemi açıklayan bir üst yazıyla Genel Müdürlüğün ilgili birimine gönderilir (sporla ilgili Spor Kulüpleri Bilgi Formu Ek-3, gençlikle ilgili Gençlik Kulüpleri Bilgi Formu Ek-4).

İli değişen kulüpler

Madde 30 — Kulüplerin bulunduğu ilçe, kasaba ve köyün başka bir il’e bağlanması veya ilçenin il olması halinde, kulüplerin eski ildeki spor faaliyetleri ile ilgileri spor sezonunun bitimine kadar devam eder.

Kurum, kuruluş ve özel şirketlerin bünyesinde kurularak Teşkilatça tescil edilen kulüplerin, bağlı oldukları kurum veya kuruluşun merkezlerinin başka bir ile nakledilmesi halinde, tüzüklerinde gerekli değişiklikler yapılmak suretiyle kulüp merkezleri de yeni il’e nakledilebilir.

Yukarıda sayılan haller dışında kulüplerin hiçbir surette nakilleri yapılamaz.

İhtisas spor kulübü statüsü kazanma

Madde 31 — 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununa göre kurulan ve en fazla iki spor dalında faaliyet göstermek üzere bu Yönetmelik uyarınca kayıt ve tescilleri uygun görülen kulüpler, “İhtisas Spor Kulübü’’ adını alırlar. İhtisas spor kulübünün tescili ile ilgili işlemler 28 inci maddede belirtilen tescil işlemleri hükümlerine tabidir.

Bu kulüplerin;

a) Seçtikleri spor dalının bütün kategorilerinde faaliyet göstermeleri,

b) Faaliyet gösterecekleri spor dalında, en az üçüncü kademe antrenör belgesine sahip sözleşmeli antrenör çalıştırmaları,

c) Faaliyet gösterecekleri spor dalının faaliyet giderlerini karşılayacak gelire sahip olmaları,

d) Faaliyet gösterecekleri spor dalı ile ilgili tapulu veya kiralanmış tesislerinin bulunması,

Zorunludur.

Faaliyet gösterecekleri spor dallarına ilişkin şartlar uygunsa, spor kulüplerinin tescilleri ihtisas spor kulübüne, ihtisas spor kulüplerinin tescilleri ise spor kulübüne dönüştürülebilir.

Kulüplerin protokoldeki yerleri

Madde 32 — Kulüplerin kıdemleri ve protokoldeki yerleri sırasıyla, spor kulüplerinde; tescil edildikleri tarih, faaliyet gösterilen spor dalının olimpik olup olmadığı ve sporcu sayısının çokluğu, gençlik kulüplerin de ise tescil edildikleri tarih ve tescil sırası göz önünde bulundurulmak suretiyle belirlenir.

Kulüplerin tescillerinin iptali

Madde 33 — Tescil işlemi sırasında taahhüt ettikleri gençlik faaliyeti türlerinde veya spor dallarında faaliyet göstermeyen, taahhütname ve tüzüklerindeki hükümlere uymayan, faaliyetlerini bilgi formunda gösterdikleri yer dışına aktaran veya tescillerinin iptalini gerektiren durumları tespit edilen kulüpler, il müdürlüğünce yazılı olarak uyarılır.

Uyarıya rağmen söz konusu eksikliklerin giderilmemesi halinde, kulüplerle ilgili komisyon;

a) Taahhüt ettikleri spor dallarının herhangi birinde arka arkaya iki sezon geçerli mazeret olmaksızın faaliyette bulunmayan spor kulüplerinin faaliyet göstermedikleri spor dalı tescillerinin,

b) Taahhüt ettikleri spor dallarının hiçbirinde arka arkaya iki sezon geçerli mazeret olmaksızın faaliyet göstermeyen kulüplerin, spor kulübü tescillerinin,

c) Taahhüt ettikleri gençlik faaliyeti türlerinin hiçbirinde iki yıl süreyle geçerli mazeret olmaksızın faaliyet göstermeyen kulüplerin, gençlik kulübü tescillerinin,

d) Tescil işlemi sırasında verdikleri taahhütname ve tüzüklerindeki hükümlere uymayan, faaliyetlerini bilgi formunda gösterdikleri yer dışına aktaran, tescillerinin iptalini gerektiren durumları tespit edilen kulüplerin, kulüp tescillerinin,

İptali konusunda karar alır ve bu kararı il müdürlüğüne bildirir. Karar il müdürlüğünce il başkanlığına sunulur. İl başkanının onayı ile tescil iptal edilir.

Genel kurul kararı ile feshedilen, kendiliğinden dağılmış sayılan veya mahkeme kararı ile feshedilen kulüplerin tescilleri iptal edilir.

Tescilleri iptal edilen kulüplerle ilgili olarak dernekler birimine ve Genel Müdürlüğün ilgili birimlerine bilgi verilir.

Spor dalı tescilleri iptal edilen kulüpler bir sezon geçmeden o spor dalında yeni tescil yaptıramazlar.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Kulüplere Yardım

Yardım şekilleri

Madde 34 — Kulüplerin faaliyetlerini daha iyi bir şekilde yürütebilmelerini sağlamak amacıyla Genel Müdürlük bütçesinde yer alan yardım ödeneği;

a) Spor malzemesi, araç ve gereç,

b) Tesis yapımı, bakımı ve onarımı,

c) Tüzüklerindeki amaç doğrultusunda eğitim, bilim, kültür ve sanat faaliyetleri,

d) Sağlık hizmetleri,

e) Sigortalama ve sosyal güvenlik hizmetleri,

f) Kira ve benzeri zorunlu giderler,

için kullanılmak üzere il müdürlükleri aracılığıyla kulüplere ayni ve nakdi olarak aktarılabilir.

Yardımlardan yararlanamayacak olan kulüpler

Madde 35 — Kulüplerden;

a) Genel Müdürlükçe tescili yapılmayanlar,

b) Kayıt ve tescili silinenler,

c) Kuruluş amaçları doğrultusunda faaliyet göstermeyenler,

d) Mahalli veya deplasmanlı liglere katılmayanlar,

e) Spor faaliyetleri için antrenörü, gençlik faaliyetleri için gençlik lideri ve eğitmeni olmayanlar antrenör, gençlik lideri, eğitmen bulunmadığı sürece,

f) Saha kapatma cezası olanlar bir yıl süreyle,

g) Mahalli ve deplasmanlı liglere katılma başvurusunda bulunup sonradan çekilenler iki yıl süreyle,

h) Şike yaptıkları mahkeme kararı ile tespit edilenler beş yıl süreyle,

ayni ve nakdi yardımlardan yararlanamazlar. (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen durumlarda ise kulüplerin bu durumları devam ettiği sürece ayni ve nakdi yardımdan yararlanamazlar.

Yardımın yapılması ile ilgili esaslar

Madde 36 — Gençlik kulüpleri; yardım talebi gerekçesini belirterek, içinde bulunulan yılın Nisan ayı sonuna kadar bulundukları yerin il müdürlüğüne veya Genel Müdürlüğe başvuruda bulunurlar. Başvurular il müdürlüklerince 1 Hazirana kadar Genel Müdürlüğün ilgili birimine gönderilir.

Spor kulüpleri; yardım talebi gerekçesini belirterek içinde bulunulan yılın Ekim ayı sonuna kadar bulundukları yerin il müdürlüğüne veya Genel Müdürlüğe başvuruda bulunurlar. Başvurular il müdürlüklerince 15 Kasım’a kadar Genel Müdürlüğün ilgili birimlerine gönderilir.

Spor ve gençlik faaliyetleri için yardımlarda eşitlik ilkesi esastır. Yardımlar; her yıl faaliyet türüne göre Genel Müdür onayıyla verilir. Yardımın amacı dışında kullanımının tespiti durumunda, yardım kesilerek iki yıl yardım yapılmaz. Yapılan yardımlar geri alınır.

Yardımla ilgili belgeler

Madde 37 — Yardımın ilgili kulübe aktarılabilmesi için aşağıdaki belgelerin il müdürlüklerine verilmesi zorunludur:

a) Nakdi yardımlarda, kulüp alındı belgesi.

b) Dernekler Yönetmeliğinin (Ek-15)’ine göre bastırılan Ayni Bağış Alındı Belgesi.

c) Yetki belgesi.

Yardımla ilgili harcama belgeleri, harcamanın yapılmasını takip eden on beş gün içinde kulübün bağlı bulunduğu il müdürlüğüne verilir. Harcama belgeleri genel denetim için saklanır.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

Madde 38 — 1/7/1999 tarihli ve 23742 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor Kulüpleri Tescil Yönetmeliği ile 20/4/1999 tarihli, 23672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik Kulüpleri Tescil Yönetmeliği ve 8/12/1987 tarihli ve 19658 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor Kulüpleri Yardım Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

Madde 39 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile 31/3/2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dernekler Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce tescil işlemleri yapılmış kulüpler aynı statülerinde faaliyetlerine devam ederler. Statülerinde herhangi bir değişiklik olması halinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 2 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce tescil edilmiş olan gençlik kulüplerinden bu Yönetmeliğin 27 nci maddesi (e) bendi gereğince üç ay içerisinde yeni taahhütname alınır.

Geçici Madde 3 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Genel Müdürlükçe tescil edilen gençlik kulüplerinin tescil numaraları, tescil tarihleri dikkate alınarak bu Yönetmeliğin 28 inci maddesi (c) bendinin son cümlesinde belirtildiği şekilde il müdürlüklerince yeniden düzenlenir ve üç ay içerisinde tamamlanarak listeler halinde Genel Müdürlüğün ilgili birimine gönderilir.

Geçici Madde 4 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce tescil edilmiş olan kulüplerden; lider, eğitmen ve antrenör eksikliği olanlar üç ay içerisinde bu eksikliklerini gidermek zorundadırlar.

Yürürlük

Madde 40 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 41 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakan  yürütür.

     EK – 1  SPOR KULÜPLERİ TESCİL TAAHHÜTNAMESİ  Kulübümüzün tescil edilmesi halinde, Teşkilatın kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ ve emirlerine tamamen uyacağımızı, talep edildiğinde kullanım sırasında doğabilecek zararın karşılanması ve sigorta ettirilmesi şartı ile (binicilikte at dahil) kulübe ait malzemeleri Teşkilat emrine tahsis edeceğimizi, aşağıda bulunan spor dalında/dallarında faaliyette bulunacağımızı, her spor dalı için antrenör (çalıştırıcı) bulunduracağımızı taahhüt eder, kulüp tüzüğüne ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği hükümlerine aykırı hareket ettiğimiz taktirde, kulübümüzün Teşkilattaki tescilinin iptal olunmasını kabul ederiz. Taahhüt edilen spor dalları:      

1)  …………………………………………………..

2)  ………………………………………………….. 

3)  ………………………………………………….. 

  …………………………………………………………….. Kulübü Derneği

    (tarih-mühür)    

 Başkan İkinci Başkan      
 Üye Üye Üye     

 

Not: Bu taahhütname kulüp başkanı, ikinci başkan ve yönetim kurulu üyelerince imzalanacaktır.

   EK – 2 GENÇLİK KULÜPLERİ TESCİL TAAHHÜTNAMESİ  Kulübümüzün tescil edilmesi halinde, Teşkilatın kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ ve emirlerine tamamen uyacağımızı, talep edilmesi halinde kullanım sırasında doğabilecek zararın karşılanması ve sigorta ettirilmesi şartı ile kulübe ait malzemeleri Teşkilatın emrine tahsis edeceğimizi, aşağıda belirtilen gençlik faaliyeti türünde/türlerinde faaliyette bulunacağımızı, her gençlik faaliyeti türü için gençlik lideri veya eğitmen bulunduracağımızı taahhüt eder, kulüp tüzüğüne ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği hükümlerine aykırı hareket ettiğimiz takdirde, kulübümüzün Teşkilattaki tescilinin iptal olunmasını kabul ederiz.   

Taahhüt edilen gençlik faaliyeti türü/türleri:

1)  …………………………………………………..

2) …………………………………………………..

3) …………………………………………………..

 …………………………………………………………….. Kulübü Derneği      

           (tarih-mühür)   

 Başkan  İkinci Başkan      
 Üye Üye Üye     

 

Not: Bu taahhütname kulüp başkanı, ikinci başkan ve yönetim kurulu üyelerince imzalanacaktır.

 EK – 3 SPOR KULÜPLERİ BİLGİ FORMU

  tescili¨ isim değişikliği¨ renk değişikliği¨ spor dalı ilavesi¨ spor dalı iptali¨ tescil iptali¨ diğer ……………………..        Gençlik ve Spor İl Müdürü   (tarih – imza – mühür)  

Not: Bu form üç nüsha olarak hazırlanacaktır.EK – 4      GENÇLİK KULÜPLERİ BİLGİ FORMU 

Kulübün adı :
Tescil numarası :
Tescil tarihi :
Kulübün merkezinin bulunduğu il/ilçe/kasaba/köyün adı :
Adresi :
Telefonu ve faksı :
Web sayfası ve e-posta adresi :
Şubesi ve iletişim bilgileri :
Faaliyetlerin gerçekleştirildiği tesisler :
İsim değişikliğinden sonra aldığı isim :
Gençlik faaliyeti türü :
İlave edilen gençlik faaliyeti türü :
İptal edilen gençlik faaliyeti türü :
Tescil iptal tarihi :
Diğer işlemler :
Formun doldurulduğu tarih :

………………………………………………………………. Kulübünün belgeleri incelenmiş ve aşağıda belirtilen işlemin yapılması uygun bulunmuştur: 

¨ tescili

¨ isim değişikliği

¨ gençlik faaliyeti türü ilavesi

¨ gençlik faaliyeti türü iptali

¨ tescil iptali

¨ diğer ……………………..               

Gençlik ve Spor İl Müdürü

Not: Bu form üç nüsha olarak hazırlanacaktır.                                         (tarih – imza – mühür)