0 553 854 13 15
info@dernekdanismani.org

Kamu Yararı Dernek statüsünün Sağladığı Ayrıcalıklar

ÇÖZÜM ODAKLI HİZMET

Kamu yararına çalışan derneklere yasaların tanıdığı ayrıcalıklar

 1. Dernekler Kanununun 61. maddesi uyarınca Genel ve katma bütçeli dairelerle mahalli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunlara bağlı müesseseler ve sermayesinin yarısında fazlası Devlete ait kuruluşlardan yardım alma,
 2. Dernekler Kanununun 64. maddesi uyarınca, konutları ile amaç ve faaliyetleri için gerekli olanlardan başka taşınmaz mal edinebilme,
 3. 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun 6. maddesi uyarınca, izin almadan yardım toplayabilme,
 4. 748 sayılı Emvali Milliye ve Metrukeden veya Mazbut Vakıflardan Bazı Müessesat ile Belediyelere Satılabilecek Arazi ve Arsalar Hakkında Kanunun 1. maddesi uyarınca, mili emlak yada vakıflardan uygun görülecek arazi ve arsaların Bakanlar Kurulu Kararı ile alınabilmesi,
 5. 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 3. maddesi uyarınca, veraset ve intikal vergisinden muaf tutulması,
 6. 1080 sayılı Menafii Umumiyeye Hadim Müessesattan Hususi Binası Olmayanlara Birer Bina Satılmasına Dair Kanunun 1. maddesi uyarınca, özel binası olmayanlara milli emlaktan yada diğer emlaktan birer bina Bakanlar Kurulu Kararı ile bedeli karşılığında satılabileceği,
 7. 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 4. maddesinin e fıkrası uyarınca, binalarının bina vergisinden muaf tutulması,
 8. 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 14. maddesinin 6.fıkrası ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 89. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, bu derneklere makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların mükelleflerin gelirlerinden indirilmesi, Ancak ,yapılan bağış ve yardımların toplamı o yıla ait beyan edilecek gelirin %5 ini aşması halinde bir takvim yılı içinde fazlası indirilemez. Ancak, Gıda, Giyim, Temizlik ve Yakıt konularındaki yapılan yardımların tamamı Vergiden indirilebilir.
 9. Kamu yararı alan dernekler devlet protokolünde yer alırlar
 1. 237 sayılı Taşıt Kanunu’nun 1. maddesi (d) bendi uyarınca kamuya yararlı derneklerden Başbakanlıkça lüzumlu görülenler tarafından kullanılacak taşıtlara resmi (siyah) plaka verilmesi.
 1. 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 483. maddesi uyarınca, bu derneklere tecavüz ve hakarette bulunanların, eylemlerinin niteliğine göre 480 yada 482. maddelerde yazılı cezalarla cezalandırılması,
 2. 1615 sayılı Gümrük Kanununun 8. maddesinin 1.fıkrası uyarınca, bu dernekler tarafından kurulan müze, kitaplık gibi merkezleri için okunmak yada yararlanmak üzere, gelen her türlü eşyanın gümrük vergisinden muaf tutulması, yine aynı kanunun 8. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, yabancı ülkelerde kurulmuş dernek ve kuruluşlar tarafından ayni maksatlarla, Türkiye’de çalışan bu derneklere bağış yoluyla gönderilen yada yurtdışında sağlanan para ile alınıp getirilen Bakanlıkça kabul edilecek eşyanın gümrük vergisinden muaf tutulması,
 3. 488 sayılı Damga vergisi Kanununun 2 sayılı tablosunun IV/11. fıkrası uyarınca, bu derneklere verilen bağış ve yardım makbuzlarının damga vergisinden muaf tutulması,
 4. 492 sayılı Harçlar Kanununun 59. maddesinin b fıkrası uyarınca, bu derneklerin iktisap edecekleri taşınmaz malların tescil ve terkinleri ile ayni haklarının şerhlerinin harçtan muaf tutulması ayrıcalık ve bağışıklığına sahiptirler,
 5. 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun 21. maddesi uyarınca, bu derneklere bağlı insan yada hayvan sağlığı ile ilgili örgüt ve kuruluşlara gerekli ispirtonun satış fiyatından tenzilat yapılarak satılmasının Bakanlar Kurulu Kararı ile mümkün olması,