0 553 854 13 15
info@dernekdanismani.org

Derneklerin Reklam Alması

ÇÖZÜM ODAKLI HİZMET

Özelge: Derneklerin reklam almak suretiyle bedel karşılığı gazete yayımının KV ve KDV karşısındaki durumu hakkında

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı:  B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-3/2010-14001-29-543 18/07/2011

Konu : Derneğin gazete yayınlaması ve gazeteye reklam alınmasında KDV

İlgide kayıtlı dilekçenizle, Derneğiniz adına gazete çıkaracağınız belirtilerek, Derneğinizin kurumlar vergisi ve katma değer vergisi karşısındaki durumu hakkında görüş talep edilmektedir.

A) KURUMLAR VERGİSİ YÖNÜNDEN

Kurumlar Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, derneklere ait iktisadi işletmeler kurumlar vergisi mükellefleri arasında sayılmış, dernek tüzel kişiliği ise mükellefiyet dışında bırakılmıştır.

Anılan Kanunun 2 nci maddesinin 5 ve 6 numaralı fıkralarında, derneklere ait veya bağlı olup faaliyetleri devamlı bulunan, sermaye şirketleri ile kooperatifler dışında kalan ticari, sınai ve zirai işletmeler ile benzer nitelikteki yabancı işletmelerin, derneklerin iktisadi işletmeleri olduğu, derneklere ait iktisadi işletmelerin kazanç amacı gütmemeleri, faaliyetlerinin kanunla verilmiş görevler arasında bulunması, tüzel kişiliklerinin olmaması, bağımsız muhasebelerinin ve kendilerine ayrılmış sermayelerinin veya işyerlerinin bulunmamasının mükellefiyetlerini etkilemeyeceği, mal veya hizmet bedelinin sadece maliyeti karşılayacak kadar olması, kar edilmemesi veya karın kuruluş amaçlarına tahsis edilmesinin bunların iktisadi niteliğini değiştirmeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, konu ile ilgili olarak yayımlanan 1 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “Dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler” başlıklı bölümünde konuya ilişkin açıklamalara yer verilmiş olup, söz konusu tebliğde dernek veya vakfa ait iktisadi işletmenin varlığından söz edilebilmesi için;

-Kazanç gayesi güdüp gütmediklerine,

-Faaliyetin, kanunla verilmiş görevler arasında bulunup bulunmamasına,

-Tüzel kişiliğe sahip olup olmamalarına,

-Bağımsız muhasebelerinin bulunup bulunmamasına,

-Kendilerine tahsis edilmiş sermaye veya iş yerlerinin olup olmadığına

bakılmaksızın vergiye tabi tutulacağı,

Diğer taraftan,

-Satılan mal veya hizmete ait bedelin sadece maliyeti karşılayacak kadar olmasının,

-Kâr edilmemesinin,

-Kârın kuruluş amaçlarına tahsis edilmesinin,

bunların iktisadi işletme olma vasfını değiştirmeyeceği belirtilmiştir.

Ayrıca, aynı tebliğde ” Kazanç sağlama amacı olmasa dahi işletmenin konusunun ve faaliyetinin, her türlü mal ve hizmet satışı ya da bunlara benzer şekillerde olması ve devamlı surette yapılması durumlarında da dernek veya vakıflara ait iktisadi işletme oluştuğu kabul edilecektir.

İktisadi işletmenin tanımı içinde yer alan ve devamlı olarak yapılan ticari, sınai veya zirai faaliyetten söz edebilmek için bu işletmenin tedavül ekonomisine katılması, başka bir ifadeyle işletmede üretilen veya alınan malların veya verilen hizmetlerin bir bedel karşılığı satılmış olması gerekir. Aksi halde diğer unsurlar var olsa dahi bir iktisadi işletmenin varlığından söz edilemez.” açıklamalarına yer verilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, derneğiniz tarafından yayınlanacak gazetenin bir bedel karşılığı satılması veya gazete bedelsiz olarak teslim edilmekle birlikte gazeteye reklam ve ilan alınması halinde bu faaliyet nedeniyle derneğinize bağlı iktisadi işletme oluşacağından söz konusu iktisadi işletmenin kurumlar vergisi mükellefiyetinin tesis edileceği tabiidir.

B) KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN

Katma Değer Vergisi Kanununun;

– 1/1 inci maddesinde; “Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin”,

– 1/3-g maddesinde ise, “genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, dernek ve vakıflara, her türlü mesleki kuruluşlara ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşların veya bunlara ait veya tabi diğer müesseselerin ticari, sınai, zirai ve mesleki nitelikteki teslim ve hizmetlerinin”

katma değer vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, Katma değer vergisi oranları, Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Kararname eki I sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 8, bu listeler dışındaki diğer mal ve hizmetler için ise % 18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Kararname eki (I) sayılı listenin 8 inci sırasında gazete ve dergiler sayılmıştır.

Buna göre; derneğiniz tarafından yayınlanacak gazetenin bir bedel karşılığı satılması veya gazete bedelsiz olarak teslim edilmekle birlikte gazeteye reklam ve ilan alınması halinde bu faaliyet nedeniyle derneğinize bağlı iktisadi işletme oluşacağındansöz konusu iktisadi işletme adına katma değer vergisi mükellefiyeti tesis edilecektir.

Öte yandan, yayınlanacak olan gazetenin bir bedel karşılığında satılması halinde satış işlemi % 1 oranında KDV ye tabi olacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.