0 553 854 13 15
info@dernekdanismani.org

Dernek Beyannamesi

ÇÖZÜM ODAKLI HİZMET

       Dernekler, yıl sonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyecekleri beyanname ile her yıl Nisan ayı sonuna kadar mülkî idare amirliğine vermekle yükümlüdürler.

BEYANNAME VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

        Dernek Yönetim Kurulu Başkanları, her takvim yılının ilk dört ayı içinde bir önceki yıla ait Dernek Beyannamelerini (EK- 21), mülki idare amirliğine vermekle yükümlüdürler.
Şubeler, mülki idare amirliğine verecekleri beyannamelerin birer örneğini bağlı bulundukları derneğe de vermekle yükümlüdürler.
Temsilcilikler için ayrıca beyanname verilmez ancak, temsilciliklere ilişkin her türlü bilgiler dernek beyannamesinde gösterilir.
Birlikler, de beyannamelerini bu maddede belirtilen esas ve usullere göre vermekle yükümlüdürler.
Bilanço esasına göre defter tutan derneklerin beyannamelerinde belirtilen mali bilgiler ile gerekli görülen diğer bilgiler Daire Başkanlığı’nın ve derneğin internet sayfasında yayımlanır.
        Dernekler beyannamesinde belirtilen sınıflamaların alt gruplarını belirlemeye veya alt gruplarda değişiklik yapmaya Daire Başkanlığı yetkilidir. Ancak, derneklerin amaç, faaliyet alanları ve ekonomik faaliyetleri ile dernek üye, personel veya diğer görevlilerinin meslekleri ve eğitim durumları sınıflandırmaların alt grupları;Birleşmiş Milletler Uluslararası Kar Amacı Olmayan Kuruluşlar Sınıflaması,Avrupa Topluluğu Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, Birleşmiş Milletler Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Standart Eğitim Sınıflaması alt grupları göz önünde bulundurularak düzenlenir.

BEYANNAMELERİN İNCELENMESİ

        Beyannameler valiliklerce incelenir. Gerekli görülen hallerde bu inceleme Bakanlıkça da yapılabilir. Beyannamelerde eksiklik veya yanlışlıklar görülmesi halinde, ek bilgi ve belgeler istenebilir ve bunlar tamamlattırılır. Beyannamelere ilişkin istenen ek bilgi ve belgelerin verilmemesi, eksik verilmesi veya verilen sürede tamamlanmaması hallerinde ilgili dernek denetime tabi tutulabilir.
        Beyannamelerin incelenmesi esnasında konusu suç oluşturan hususların tespit edilmesi halinde, ilgili mülki idare amirliğince durum Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilir.

BEYANNAMELERDE ENÇOK YAPILAN HATALAR

Dernek Beyannamesi, adeta bir Derneğin röntgenidir. Bir yıl içerisinde yaptığı tüm işlemler, bu beyannamede gösterilir. Dolayısıyla, verilecek bu Beyannamenin süresi içerisinde ve usulüne uygun gerçek bilgileri içerecek şekilde verilmesi çok önemlidir. Zira, özellikle Beyannamenin Mali kısmı, bir diğer yılı etkilediğinden yapılacak muhasebesel hata, diğer izleyen yılları da etkileyecektir. Örneğin; 2016 yılında Mali bölümde yapılan bir hata neticesinde 2017 yılına yapılan Devir işlemleri yanlış olacağından bu diğer izleyen yılları da etkileyecektir. Bu nedenle de, 2016 yılındaki beyannameyle birlikte izleyen yıllardaki tüm Beyannamelerin de düzeltilmesi gerekir. Beyannamelerde sık karşılaştığımız problemler genellikle şu şekilde ortaya çıkmaktadır.

1- Üye sayılarının güncel olmaması. (Beyannamede belirtilen üye sayısı 31Aralık tarihindeki güncel üye sayısı olmalıdır. Yıl içinde üyelikten ayrılanlar, mutlaka sayıdan düşülmelidir.)

2- Banka Hesap ekstrelerinin gözden kaçırılması.. (Bazı dernekler, Beyanname hazırlanırken banka ekstrelerini dikkate almıyorlar. Mali kısmı Mali Müşavirler girdiğinden, hesap eksteri verilmediğinde Mali Tablo yanlış olabiliyor)

3- Derneğin Kamu kurumlarıyla ortaklaşa yaptıkları Projeler, Beyannamede gösterilmeye biliyor. Halbuki, proje varsa mutlaka Beyanname Mali Tablosunda gösterilmesi gerekir.)

4- Diğer bölümlerde eksikler ve hatalar…

Unutulmamalıdır ki, Beyannamedeki eksiklikleri düzeltmek, hem çok zor hemde Derneğin Denetlenmesini gerektiren bir durumdur. Dernekler Kanunu’nun Cezai Yaptırımlar bölümünün j) bendinde ”Yıllık  beyannameyi bilerek gerçeğe aykırı olarak verenler yüz günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır.” demektedir. Günlük Adli para cezasının en 20 en fazla 100 TL olduğunu düşündüğünüzde Denetimlerde kasıt görüldüğü takdirde Beyanname başına 2.000 TL ila 10.000 TL maddi para cezası kesilebilecektir. Bunun için Profesyonel destek almak çok önemlidir.