0 553 854 13 15
info@dernekdanismani.org

Cezalar

ÇÖZÜM ODAKLI HİZMET

Dernek İşlemlerinin ilgili Kanun ve Yönetmeliklere göre usulüne uygun olarak yapılmaması halinde Ceza ve Yaptırımlar uygulanmaktadır.

Dernek Resmiyetini takip etmek, profesyonellik ister. Nasıl ki, her doktor her branştan anlamıyorsa, her Mali Müşavir’de Dernek işleyişinden anlamayabilir. Derneğinizin sadece Muhasebesini takip etmek demek, tüm resmi işlemini yapmak demek değildir.

Bazen küçük maliyetlerden kaçmak, daha büyük ve telafisi maddiyatla ölçülemeyecek cezaların  ödenmesine neden olabilmektedir.

Siz de herhangi bir Denetlemede sıkıntı çekmek istemiyorsanız, zamanınız varken Derneğinizin resmiyetini emin ellere teslim etmenizi öneririz.

DERNEK CEZA HÜKÜMLERİ VE CEZA MİKTARLARI

2021 yılında uygulanacak Ceza Miktarları şu şekildedir.

Madde 32- (Değişik: 23/1/2008 – 5728/558 md.)

Bu Kanun hükümlerine aykırı davrananlara uygulanacak cezalar aşağıdaki şekildedir:

Madde2021 YılıAçıklama
5253 Sayılı Dernekler Kanunu
32/a1.730,00-Dernek kurma hakkına sahip olmadığı halde dernek kuranlar -Derneklere üye olma hakkı kanunla yasaklandığı halde üye olanlar – Derneklere üye olması kanunlarla yasaklanmış kişileri bilerek dernek üyeliğine kabul eden veya kaydını silmeyen dernek üyesi iken derneklere üye olma hakkını kaybeden kişileri dernek üyeliğinden silmeyen dernek yöneticileri
32/b1.730,00-Genel Kurulu süresinde toplantıya çağırmayan -Genel Kurul toplantılarını kanun ve tüzük hükümlerine aykırı olarak yapan -Genel Kurul toplantılarını dernek merkezinin bulunduğu ya da tüzükte belirtilen yer dışında yapan dernek yöneticileri
32/cNİSPİ (%25)-Yurt dışı yardımı bankalar aracılığıyla almayan dernek yöneticilerine, bu şekilde alınan paranın yüzde yirmi beşi oranında
32/d (2.cümle)1.730,00-Derneğe ait defter ve kayıtların usulüne uygun tutulmaması halinde dernek yöneticilerine ve defterleri tutmakla sorumlu kişilere
32/d /3.cümle)3.469,00-Adına yetki belgesi düzenlenmediği halde gelir toplayanlar ve bu şekilde gelir toplanmasına izin veren yönetim kurulu üyelerine
32/g3.469,00-Yetkili mercilerin izni olmaksızın yabancı dernekler ve merkezi yurt dışında bulunan kâr amacı gütmeyen kuruluşların Türkiye’de temsilciliklerini veya şubelerini açanlar, faaliyetlerini yürütenler, bunlarla işbirliğinde bulunanlar veya bunları üye kabul edenlere
32/h1.730,00-Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen basımevi yöneticilerine
32/ı336,00-Konusu suç teşkil etmeyen hata ve noksanlıkların mülkî idare amirinin yazılı istemi üzerine, ilgili dernek tarafından otuz gün içerisinde giderilmemesi halinde
32/l1.730,00-Edindikleri taşınmazları tescil tarihinden itibaren 1 ay içinde bildirmeyen -Temsilcilik açılması durumunda adres ve görevlendirilen kişilerin bildirilmemesi -Her yıl Nisan ayı sonuna kadar verilmesi gereken Dernekler Beyannamesinin verilmemesi
32/m1.730,00-Eğitim ve öğretim faaliyetleri için yurt, pansiyon; üyeleri için lokal ve lokallerinde alkollü içki kullanılması ile bu tesislerin işletilmesi durumlarının izinsiz yapılması halinde
32/r3.469,00-Defterlerinde ve kayıtlarında ve T.C resmi kurumlarıyla yazışmalarında Türkçe dil kullanılması zorunluluğuna uymayanlar
32/s545,00-Dernek Genel Kurulunu izleyen 30 gün içinde, yönetim kurulu ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri bildirmeyenler -Üyeliğe kabul edilenler ile üyeliği sona erenlerin adını, soyadını, doğum tarihini ve kimlik numarasını kabul edilme ve sona erme tarihinden itibaren 45 gün içinde bildirmeyenler -Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikleri 30 gün içinde bildirmeyenler
32/t5.000-20.000-Denetimle görevlendirilenlere bilgi ve belge vermekten kaçınanlar
32/uNİSPİ (%10)-7.000 TL’yi aşan her türlü gelir, tahsilat, gider ve ödemelerini bankalar ve diğer finans kuruluşları veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi aracılığıyla yapmayan dernek yöneticilerine her bir işlem için işleme konu tutarın %10’una kadar
2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu
295.000-100.000-Yardım Toplama Kanunu hükümlerine aykırı olarak izinsiz yardım toplayanlara
2910.000-200.000-İnternet ortamında izinsiz yardım toplanması halinde
295.000-İzinsiz yardım toplayanlara yer ve imkân sağlayanlardan uyarılmalarına rağmen bu faaliyeti sonlandırmayanlar
295.000-100.000– Yardım Toplama Kanununda belirtilen usul ve esaslara aykırı olarak yurt dışına yardım yapan sorumlu kurul üyelerine

II- Hapis ve Adli Para Cezası Yaptırımları

5253 Sayılı Dernekler Kanunun ceza hükümlerinin içeren 32.maddesinde hapis ve/veya adli para cezası uygulanmasını gerektiren haller aşağıda sıralanmıştır.

MaddeYaptırımAçıklama
32/d3 aydan- 1 yıla kadar hapis           VEYA adlî para cezası-Derneğe ait tutulması gereken defter veya kayıtları tutmayan veya tasdiksiz defter tutan dernek yöneticilerine
32/e6 aydan- 2 yıla kadar hapis              VE adlî para cezası-Genel kurul ve diğer dernek organlarında yapılan seçimler ve oylamalar ile oyların sayım ve dökümüne hile karıştıranlar -Defter veya kayıtları tahrif veya yok edenler veya gizleyenler, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde
32/fTCK m.155 6 aydan-2 yıla kadar hapis ve adlî para cezası 1 yıldan-7 yıla kadar hapis ve 3000 günden az olmamak üzere adlî para cezası-Her ne suretle olursa olsun kendisine tevdi olunan derneğe ait para veya para hükmündeki evrak, senet veya sair malları kendisinin veya başkasının menfaatine olarak sarf veya istihlâk veya rehneden veya satan, gizleyen, imha, inkâr, tahrif veya tağyir eden yönetim kurulu başkanı ve üyeleri veya denetçiler ile derneğin diğer personeli TCK m.155’ e göre güveni kötüye kullanma suçundan
32/j100 günden az olmamak üzere adlî para cezası-Dernekler beyannamesini bilerek gerçeğe aykırı olarak verenler
32/n100 günden az olmamak üzere adlî para cezası-Dernek adlarında; Türk, Türkiye, Milli, Cumhuriyet, Atatürk, Mustafa Kemal, Şehit, Gazi kelimeleri ile bunların baş ve sonlarına getirilen eklerle oluşturulan kelimeleri İçişleri Bakanlığının izni olmadan kullananlar – Derneklerin, mevcut veya mahkeme kararıyla kapatılmış veya feshedilmiş bir siyasî partinin, bir sendikanın veya üst kuruluşun, bir derneğin veya üst kuruluşun adını, amblemini, rumuzunu, rozetini ve benzeri işaretleri ya da başka bir ülkeye ve daha önce kurulmuş Türk devletlerine ait bayrak, amblem ve flamaları kullanan ve yazılı olarak uyarılmalarına rağmen, aykırı hareket eden dernek yöneticileri, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, Ayrıca derneğin feshine de karar verilir.
32/o50 günden az olmamak üzere adlî para cezası– Tüzüklerinde gösterilen amaç ve bu amacı gerçekleştirmek üzere sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları dışında faaliyette bulunanlar,
32/o1 yıldan 3 yıla kadar hapis– Askerliğe, millî savunma ve genel kolluk hizmetlerine hazırlayıcı öğretim ve eğitim faaliyetlerinde bulunanlar, bu amaçları gerçekleştirmek üzere kamp veya eğitim yerleri açanlar, üyeleri için özel kıyafet veya üniforma kullananlar fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, Ayrıca tesisin kapatılmasına da karar verilir.
32/p1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 50 günden az olmamak üzere adlî para cezası– Anayasa ve kanunlarla açıkça yasaklanan amaçları veya konusu suç teşkil eden fiilleri gerçekleştirmek amacıyla, kurulması yasak dernekleri kuranlar ile bu bende aykırı harekette bulunan dernek yöneticileri fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, Ayrıca derneğin feshine de karar verilir.

NOT: Dernekler faaliyetlerine göre sadece Dernekler Kanunu’na göre değil, aynı zamanda 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gibi kanunlara göre de çeşitli Cezalar uygulanabilmektedir.  

Cezaların uygulanması

Madde 33- Bu Kanunda belirtilen cezalar çocuk dernekleri hakkında, yazılı olarak uyarılmasına rağmen tekrar edilmesi halinde uygulanır.

 Bu Kanunun 32 nci maddesinde geçen “dernek yöneticileri” ibareleri dernek yönetim kurulu başkanını ifade eder. (Değişik üçüncü fıkra: 23/1/2008-5728/559 md.) Bu Kanunda yazılı olan idarî yaptırımlara karar vermeye mahalli mülki amir yetkilidir.